Latest version

2017-06-22

FUSO V2016.12SP1 / V2017.05 USEN/TWCH