Latest version

2018-09-13

NISSAN V2018.05 / V2017.12SP1 TWCH/USEN/JPJP/MXSP
HOLDEN V2018.09 USEN
CHRYSLER V2018.09 USEN/TWCH/JPJP
IMS2-MB-2(C4) V2.04 USEN/TWCH

iSCAN3 IMS2-MB-C4 0x00203