Latest version

2019-05-30

HINO Truck V2017.12SP1 / V2018.12 / V2019.05 USEN/TWCH/JPJP
Proton V2017.12 / V2018.12 / V2019.05 USEN/TWCH
LANDROVER V2019.05 USEN/TWCH/JPJP