Latest version

2019-11-14

PROTON V2019.10 / V2018.12SP1 USEN/TWCH